പത്രങ്ങള്‍ക്കു തെറ്റുമ്പോള്‍...

Thursday, July 13, 2006

ശേഷം ചിന്ത്യം: ബ്ലോഗുകളുടെ വിശ്വാസ്യത

ബ്ലോഗുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെപ്പറ്റി മറ്റൊരു നല്ല ലേഖനം - സന്തോഷിന്റെ ശേഷം ചിന്ത്യം എന്ന ബ്ലോഗില്‍ നിന്നു്.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home