പത്രങ്ങള്‍ക്കു തെറ്റുമ്പോള്‍...

Thursday, October 05, 2006

മലയാളഭാഷയെ നവീകരിക്കാന്‍ ദീപിക

മലയാല ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും നവീകരിക്കാന്‍ ദീപിക നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഈ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. ദേ പിടിച്ചോ ഭാഷാ നവീകരണത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണം.അടുത്തത് സാംസ്കാരികപരമായ ഇടപെടലാണ്. മരിച്ചവര്‍ സ്വന്തം അവയവങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ദീപിക അടിവരയിടുന്നു. ഇല്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ ഇടപെട്ടെന്ന് വരും.ഞാന്‍ ദീപികയെ നമിച്ചു!
NB: ഒന്നും രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലേ ആദ്യ സ്റ്റോറിയുടെ ആന്തരികാര്‍ത്ഥം പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ! രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. എന്‍‌ജോയ്!!